Les competències digitals a l’ensenyament (primària i secundària)

En els darrers temps han sortit dues notícies importants pel que fa a les competències digitals que professors i alumnes hauran de tenir en l’ensenyament català. Per una banda, a finals de 2013 la Generalitat va publicar els documents “Competències bàsiques en l’àmbit digital”, un per a primària i un altre per a secundària. Per altra banda, el novembre de 2014 es va crear el Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent, que haurà de definir les competències digitals que necessitaran els docents catalans. Finalment un decret regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) que té un annex referit a la funció pública. Tot plegat en el marc del desenvolupament de la LEC.

Diguem per començar que la LEC simplement diu que el sistema educatiu té per objectiu desenvolupar les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual i deixa, per tant, a discreció de l’executiu el seu desenvolupament:

Article 58 Educació primària

2. L’etapa d’educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que, d’acord amb les competències bàsiques fixades en el currículum, els permeti:

b) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.

Article 59 Educació secundària obligatòria

2. L’educació secundària obligatòria té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:

Primer. L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual (…)

El Departament ja ha desenvolupat aquestes competències digitals en el document de competències bàsiques en l’àmbit digital:

El Departament d’Ensenyament ha elaborat aquest document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit de la tecnologia de la informació i la comunicació de l’alumnat de l’ESO, amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de completar el currículum vigent en l’àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals.

El document exposa, gradua, orienta i avalua un dels supòsits esmentats a la Llei d’educació de Catalunya (LEC) com a principis rectors del sistema educatiu que fa referència a la competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals, i planteja un desplegament coherent amb l’acreditació d’aquesta competència i amb el que estableix el , pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). D’altra banda, el document està en consonància, pel que fa al paper que han de tenir les tecnologies digitals en els aprenentatges, amb les conclusions de la XXII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya sobre l’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació, aprovades pel Ple del Consell Escolar de Catalunya en la sessió celebrada el 9 d’abril de 2013. Els elements que componen el document són les dimensions, les competències, els continguts clau relatius a cada competència, les gradacions en el seu assoliment, les orientacions metodològiques i les orientacions per a l’avaluació de cada competència. El document es completa amb sis annexos i un glossari de termes.

Podeu accedir aquí al de primària i aquí al de secundària (que és del que trec els materials presents aquí).

competències digitals secundària

competències digitals per matèries

 

A notar que, en el que em sembla que és només un exemple, a ciències socials se’ns atribueix especialment:

  • Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals [explicació d’aquesta competència]
  • Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals [explicació d’aquesta competència]
  • (a totes les matèries):  Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital [explicació d’aquesta competència]

De forma paral·lela, la Generalitat ha creat el Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent, “que té com a objectiu garantir la competència digital del professorat no universitari de Catalunya”. Se n’ha fet públic el següent (25/11/2014):

El Govern ha aprovat avui la creació del Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent (PICDD), que té com a objectiu garantir la competència digital del professorat no universitari de Catalunya. Per aconseguir-ho, s’identificaran les competències digitals que han de tenir els docents i s’establirà el procediment perquè les puguin adquirir i acreditar. El Projecte s’emmarca en l’objectiu del Govern d’impulsar l’excel·lència del sistema educatiu català, garantint la igualtat d’oportunitats.
El domini de les tecnologies digitals és un requisit important per al futur professional dels alumnes. Els centres educatius han de planificar com utilitzar tot el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per aconseguir la competència digital de l’alumnat i l’adquisició de nous i millors aprenentatges. En aquest sentit, el professorat esdevé el factor clau per donar resposta a aquestes exigències educatives. Així, professors i mestres han de tenir les competències digitals que garanteixin el coneixement instrumental de les eines TIC i el domini metodològic de la seva utilització en l’educació, és a dir, competències en tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).
És amb aquest objectiu que el Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent, que estarà coordinat pel Departament d’Ensenyament. Es crearà un grup de treball integrat per 2 representants del Departament d’Ensenyament, 2 del Departament d’Empresa i Ocupació, 2 del d’Economia i Coneixement i 1 de cadascuna de les universitats catalanes, per poder analitzar el seu paper en els graus universitaris.
El grup de treball s’encarregarà de definir amb detall les competències digitals. Els docents, per exemple, hauran d’estar capacitats per utilitzar dispositius digitals a l’aula; dissenyar i programar activitats d’aprenentatge amb suport tecnològic; gestionar l’aula i tutoritzar amb suport tecnològic, o avaluar la competència digital dels alumnes. Un cop definides les competències digitals, s’establirà el marc que permetrà la seva adquisició i acreditació. Pel que fa a l’adquisició de les competències, es treballarà la possibilitat d’incorporar-les en la formació inicial dels docents. Pel que fa a la seva acreditació, s’establiran mecanismes perquè la plantilla actual pugui demostrar els seus coneixements i, si és necessari, adquirir la formació corresponent. La durada del Projecte està prevista fins al 31 de desembre de 2015.
Un projecte d’acord amb l’Estatut i les recomanacions d’Europa: El projecte s’emmarca en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en l’article 53.1 disposa que els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació. La Llei d’educació de Catalunya fixa les competències digitals dins dels principis rectors del sistema educatiu, i a l’article 2 preveu que també s’han d’incloure als currículums de les diferents etapes educatives. La mateixa llei estableix en l’article 104.2j que el coneixement de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és una de les funcions de mestres i professors, que han dominar com a eina metodològica. El Projecte, a més, segueix la Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell, que fixa la competència digital com a competència clau en l’aprenentatge permanent, i s’inclou també en l’Agenda Digital per a Europa 2020, que fixa entre els seus objectius el de millora de les competències digitals.
L’any 2011, la UNESCO ja va avisar que no és suficient que els professors posseeixin competències TIC i siguin capaços d’ensenyar-les als seus alumnes, sinó que també han de dominar els instruments digitals per ajudar els alumnes a adquirir les competències necessàries per esdevenir ciutadans autònoms, integrats a la societat actual i amb capacitat de continuar aprenent al llarg de la vida.
El novembre de l’any 2013, el Departament d’Ensenyament ja va publicar els documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital que han d’assolir els alumnes en les etapes obligatòries de l’ensenyament.

Cal tenir en compte, finalment, que s’ha publicat també el llarg DECRET 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), que diu entre altres coses:

Article 1 Objecte 1.1 Aquest Decret té per objecte regular els certificats per a l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant, ACTIC), els criteris i els procediments per obtenir-los. També és objecte d’aquest Decret la determinació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de l’ACTIC, la regulació dels centres col·laboradors i del Registre de l’ACTIC. 1.2 L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. 1.3 Per mitjà de l’ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Article 2 Objectius de l’ACTIC La creació de l’ACTIC ha de servir per assolir els objectius següents: a) Establir un instrument que permeti a qualsevol persona major de setze anys acreditar el seu nivell de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. b) Oferir a les empreses i a les administracions públiques un estàndard de referència a l’hora d’avaluar el nivell de competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació de les persones empleades i de les que aspiren a un lloc de treball. CAPÍTOL II Procediment per a l’obtenció de l’ACTIC Article 3 Objecte de l’avaluació 3.1 L’ACTIC acredita el nivell de competències de les persones majors de setze anys en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació i permet: a) Valorar la competència digital de la persona i no els coneixements estrictament instrumentals basats en productes i programaris concrets. b) Incorporar el coneixement de conceptes bàsics relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques en aquest entorn. c) Considerar les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a tecnologies sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa. d) Entendre les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals el subjecte pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant. 3.2 L’acreditació s’atorga atenent a l’avaluació dels coneixements, els procediments i les actituds de la persona en els àmbits relacionats amb les tecnologies digitals que es defineixen en l’annex 1:

a) Cultura, participació i civisme digital (competència C1). b) Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu (competència C2). c) Navegació i comunicació en el món digital (competència C3). d) Tractament de la informació escrita (competència C4). e) Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (competència C5). f) Tractament de la informació numèrica (competència C6). g) Tractament de les dades (competència C7). h) Presentació de continguts (competència C8).(…)

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—4 Funció pública L’acreditació dels certificats ACTIC es podrà valorar com a mèrit o establir com a requisit de participació en els processos de provisió de llocs de treball o de selecció de personal, en els termes que estableixi la normativa reguladora de la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Anuncis

Quant a gbarnosell

Historiador; professor d'institut, col·laborador de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i de L'Avenç
Aquesta entrada s'ha publicat en Bloc, Educació i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

3 respostes a Les competències digitals a l’ensenyament (primària i secundària)

  1. Retroenllaç: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment … | Història! Bloc de Genís Barnosell

  2. Retroenllaç: dmayo

  3. Retroenllaç: Les competències digitals a l’ensenyament | Olga

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s